Number
Rank
Name
Surname
21165730Captain (Clerks)JayprakashLama
21165731Captain (Clerks)Lal BahadurSahi
21165741Major (Clerks)SamundraGurung
21165742Major (Clerks)SamrajGurung
21165749Captain (1RGR)GamarsingGurung
21165750Major (2RGR)Yam BahadurRana
21165770Captain (2RGR)GangaMalla
21165784Captain (1RGR)SuryaprakashGurung
21165778Major (QG Sigs)Yam BahadurGurung
21165826Lieutenant (1RGR)KusungGurung
21165867Major (QG Sigs)Buddhi BahadurGurung
21165907Major (QG Sigs)NirmalBhattachan
21165939Major (QGE)Yog PrashadThapa
21165957Captain (2RGR)AngphulaSherpa
21165960Captain (QGE)BhismarajGurung
21165962Captain (2RGR)Gyan BahadurLimbu
21165977Captain (2RGR)Jaya PrakashSunwar
21166019Captain (2RGR)Bhawani PrasadRai
21166126Captain (QG Sigs)Tek BahadurRai
21166147Captain (QG Sigs)NirmalGurung